Nieuwsbrief maart 2012

 

Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen en houden van wetenswaardigheden en mededelingen over de schildersclub.

 

-       Deze nieuwsbrief staat in het kader van de jaarlijkse ledenvergadering. Zoals al eerder aangekondigd wordt die gehouden

dinsdag 6 maart 2012  20.00 uur

-       in ons atelier aan de Oranjeboomstraat 109. We nodigen jullie dan ook uit om de vergadering bij te wonen. Je bijdrage is belangrijk en wordt zeer op prijs gesteld.

 

-          De agenda voor de vergadering is als volgt vastgesteld:

 

1-     Opening door de voorzitter, vaststellen van de agenda

2-     Mededelingen en ingekomen stukken

3-     Notulen van de jaarvergadering 2011

4-    Jaarverslag van de Schilder- en Tekenclub 2011

5-     Financieel verslag 2011 door de penningmeester

-          kascontrole 2011 

-          begroting 2012

-          vaststellen contributie,

-          voorstel “vrienden van de schildersclub”

-          benoeming kascontrolecommissie 2012

6-     Communicatie

7-     Samenstelling bestuur

8-     Begeleiding, modellen, rooster

9-     Exposities

10-   Rondvraag

11-  Sluiting

 

Bij punt 7 nog de volgende opmerking:

Door ziekte zal bestuurslidAda van de Weghaar taak voorlopig niet kunnen uitoefenen. We doen dus een dringend beroep op jullie om je kandidaat te stellen voor die functie.

 

-      Als u wilt reageren op deze nieuwsbrief of anderszins doe dat dan bij voorkeur via E-mail. Het adres is:schildersclubrotterdam@gmail.com

 

-    Kijk ook op de website: www.schilder-en-tekenclub-rotterdam.jouwweb.nl

 

-   Tot slot nog een oproep om de lidmaatschapbijdrage voor 2012 te betalen.

     Maak daartoe € 165,-. over op rekeningnummer:  374 3752 t.n.v.

     Teken- enSchildersclub Rotterdamte Rotterdam.