Notulen van de algemene leden vergadering (ALV) van 5 maart 2013, gehouden in het atelier, Oranjeboomstraat 109, 3071 SC Rotterdam.


Aanwezige bestuursleden: Henk Schouten, Aart de Haan, Lizetta Scholte-Kloos, Cobie Riksten, Henk Brummelink. (a.i.)

 

Aanwezige leden: Albert Taco Molenaar, Alida Werter, Marinus J. Lourense, Joris C. Valster, Hans Lamaire, Wijnand Boers, Dith de Wit

Afwezig met kennisgeving: Leo Pijn, Carla Kleinjan-Swildens, Cor van Beelen, Hélène van Beelen, J. J. van Cleef.

 

De agenda is als volgt vast gesteld:


1.     Opening door de voorzitter, vaststellen van de agenda

2.     Mededelingen en ingekomen stukken

3.     Notulen van de jaarvergadering ALV 6 maart 2012

4.     Jaarverslag van de Schilder- en Tekenclub 2012

5.     Financieel verslag 2012 door de penningmeester

6.     Begroting 2013

7.     Kascontrole 2012

8.     Benoeming kascontrolecommissie 2013

9.     Vaststellen contributie

10.  Vrienden van de schildersclub

11.  Communicatie / Sleutelbeleid

12.  65 jarig bestaan

13.  Samenstelling bestuur

14.  Begeleiding, modellen, rooster

15.  Exposities

16.  Rondvraag

17.  Sluiting

 

1/4

 

1-    De voorzitter Henk J. Schouten constateert dat de opkomst teleurstellend laag is, heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.

 

2-  Mededelingen en ingekomen post

Een schrijven van Joris Valster over beleid .

Francine Koster heeft haar lidmaatschap opgezegd.

Bericht van Ada v.d. Weg, waarin ze aangeeft dat ze bedankt als bestuurslid.

Bericht van de Kamer van Koophandel over bestuurderscursussen.

Bericht over de subsidie aanvraag van de gemeente Rotterdam, waarin de       

aanvraag is afgewezen.

Bericht van de Bank Giroloterij over aanvraag bijdrage, we komen niet aanmerking.

 

3- De voorzitter neemt de notulen van de ALV 6 maart 2012 door en vraagt of er nog    op of aanmerkingen zijn. Er komt geen reactie op. De notulen van de ALV 2012 zijn goedgekeurd.

 

4- De voorzitter leest het jaarverslag 2012 voor. Er zijn geen op of aanmerkingen.

 

5- Financieel verslag 2012 van de penningmeester Aart de Haan. Aart geeft uitleg  over de financiën van het afgelopen jaar en de begroting voor het volgend jaar. We  zijn in 2012 minder hard ingeteerd op ons spaartegoed dan het jaar er voor. Evengoed hebben we toch nog ongeveer 500 euro van ons spaargeld in moeten leveren. De actie Vriendenclub heeft 280 euro opgeleverd. Ook kregen we nog 109 euro terug van de Eneco.

Alida Werter vindt dat iedereen voor de vergadering het financieel verslag tezamen met de agenda toegestuurd moet krijgen. Het bestuur geeft aan deze pas tijdens de vergadering uit te delen. Dit om te voorkomen dat de het financiële plaatje van de vereniging voor de vergadering openbaar wordt.

 

6- De begroting voor 2013 is vastgesteld en goedgekeurd door de vergadering.

 

7- De kascontrole: Harry Elgershuizen heeft de controle uitgevoerd en hier verslag van gedaan. Naar tevredenheid en met dank.

 

8- Albert Taco Molenaar heeft zich opgegeven voor de volgende kascontrole. Dank hiervoor.

 

9- De contributie zal dit jaar niet verhoogd worden. We gaan ervoor om meer leden te bij de club te krijgen. Dat is effectiever.

Er waren nog wat suggesties. Joris Valster opperde om eens een advertentie te zetten. Maar daar hebben we het geld niet voor.

Alida Werter mist folders en flyers. Die zijn er wel en al vaak genoeg zijn ze in bibliotheken en buurthuizen neergelegd. Maar daar komt bijna nooit een reactie op.

Dith de With geeft aan wel in winkels in de buurt flyers neer te willen leggen of A4tjes op te willen hangen .

2/4

 

10- De aktie “vrienden van de schilderclub” is een redelijk succes geweest ,alleen  zijn de mensen niet erg geneigd om ook echt “vriend” te worden. Men wil zich niet vastleggen. Maar het doel extra geld op te halen is aardig gelukt met dank aan de kunstenaars van de mini-schilderijtjes.

 

11- Er zijn enkele misverstanden geweest wat betreft de sleutelhouders. Door miscommunicatie hebben er een paar keer enkele leden voor een dichte deur gestaan. Dat is heel vervelend, maar geen reden om het bestaande sleutelbeleid te veranderen. We gaan ervan uit dat dit incidenteel was.

Ten aanzien van de berichtgeving naar de leden toe kunnen we vaststellen dat iedereen voldoende informatie krijgt via email, de website en via het prikbord.

Er ontstond nog een discussie of we links aan de website toe zouden moeten voegen. De uitkomst is dat we dat niet doen. Heeft geen toegevoegde waarde.

 

12- 65 jarig bestaan. Er zal op 8 juni 2013 een gezellige middag georganiseerd worden met opluistering van schilderijen van de clubleden. Er zal op zo veel mogelijke manieren kennis aan gegeven worden. Via o.a. sociale media en een stukje naar de kranten. Ook zullen we contact opnemen met de cultuurschout van Feijenoord.

 

13- Samenstelling van het bestuur. Ada van de Weg heeft zich om persoonlijke redenen afgemeld als bestuurslid. Henk Brummelink heeft zich beschikbaar gesteld en wordt als zodanig gekozen. De mutaties zullen bij de kamer van koophandel worden gemeld.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

Henk J. Schouten, voorzitter; Lizetta Scholte-Kloos, vice-voorzitter; Aart de Haan, penningmeester; Cobie Riksten, secretaris; Henk Brummelink, bestuurslid.

 

14- Begeleiding en modellen. Het rooster voor de begeleiding is eind 2012 vastgesteld voor dit jaar. Zowel Hélène van Beelen als Jonathan Adelmund zullen 23 keer begeleiding geven, verspreid over de maandagavond, de dinsdagmiddag en de donderdagmorgen. Er komen voorlopig geen wijzigingen.

Met regelmaat zal er op maandagavond modeltekenen worden gehouden. De data wanneer deze plaats vinden wordt zoals gebruikelijk via Email en het mededelingenbord tijdig van te voren aangegeven. Ook zullen de weekkranten en de sociale media worden ingeschakeld. De laatste keer waren er 19 tekenaars aanwezig. Een goede score.

 

15- Exposities. Van 6 mei tot 31 mei mogen we exposeren in ‘t Klooster aan het Afrikaanderplein op verzoek van Rob Schenk, de beheerder van ’t Klooster. De opening zal worden opgeluisterd door Deelgemeente Bestuurder Marit van der Riet. Voor de publiciteit zal er contact worden gezocht met de weekkranten en de sociale media.

 

In September willen we nog een opendag houden, dat moet nog worden in gevuld.

 

3/4

 

16- Rondvraag. Taco Molenaar wil weten wanneer het werk voor de expositie in ‘t Klooster moet worden ingeleverd. De uiterste datum zal ongeveer een week voor de expositie zijn. Mededelingen hierover zullen op de gebruikelijke wijze via Email en het mededelingenbord worden gedaan.

 

Dith de Wit wil graag fotomateriaal aangeleverd hebben om op A4 formaat een poster te maken om daar reclame mee te maken voor de club.

 

Alida Werter wil weten waarom we de dinsdagavond hebben gekozen i.p.v. de woensdagavond. Er is eenvoudigweg vastgesteld de ALV op dinsdagavond te houden. Er was geen speciale reden. Ook wil Alida een exemplaar van de statuten. Deze geven we in principe niet mee, we hebben geen kopieën.

 

17- Niets meer aan de orde zijnde beëindigd de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst.

 

Cobie Riksten,

Secretaris

 

 

 

 

4/4