Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) van de Schilder- en tekenclub Rotterdam van 17 februari 2015 gehouden in het atelier.

Aanwezig op de vergadering:

Bestuur: Henk J. Schouten (vz), Aart de Haan, Lizetta Scholte-Kloos (vvz), Cobie Riksten (n), Henk Brummelink

Ere-lid: Cor van Beelen.

Leden: Marion Ronge, Kees van Ree, Joris Valster, Lourdes Pinto Fernandes, Alida Werter, Harry Elgershuizen, Margaritha Izquerdia Lopez, Hans Lemaire, Rob van Pruissen. Totaal 15 personen

Afwezig gemeld: Leo Pijn, Martha Fontijn, Jaqueline Bosse, Dith de Wit en Diny Stolts.

 

  De agenda is als volgt vast gesteld:

1.   Opening door de voorzitter, vaststellen van de agenda

2.   Mededelingen en ingekomen stukken

3.   Notulen van de jaarvergadering ALV 17 december 2013

4.   Jaarverslag van de Schilder- en Tekenclub 2014

5.   Financieel verslag 2014 door de penningmeester

6.   Begroting 2015

7.   Kascontrole 2014

8.   Benoeming kascontrolecommissie 2015

9.   Vaststellen contributie

10. Communicatie

11. Samenstelling bestuur

12. Begeleiding, modellen, rooster

13. Exposities

14  Rondvraag

15. Sluiting

 

 

1/3

1-     De voorzitter Henk J. Schouten opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom. Hij deelt nog wat agenda’s en notulen uit. Als iedereen is voorzien, begint de vergadering.

De voorzitter vraagt of en nog agenda punten zijn toe te voegen. Niemand heeft iets toe te voegen.

 

2.     Mededelingen: Tonny van de Put is ziek. We wensen haar beterschap. 3 leden hebben dit jaar opgezegd en er zijn weer 2 nieuwe leden bij gekomen.

 

3.      De voorzitter neemt de notulen van de ALV 17 december 2013 door en vraagt of er nog op of aanmerkingen zijn. Alida merkt op dat het financieel verslag nog niet was goed gekeurd. Daar heeft ze gelijk in, dit is pas in februari 2014 door de kascommissie gecontroleerd en goedgekeurd.

De notulen zullen worden aangepast. De opmerking over de thee die te duur zou zijn, was niet zo bedoeld, eerder dat de alcoholische dranken te goedkoop zijn. Er wordt nog eens uitgelegd dat het leuk moet blijven voor iedereen en dat deze bijdragen in de kas van de club gaan. Hierna worden de notulen goedgekeurd.

 

4.      De voorzitter leest het jaarverslag voor. Daar zijn geen op- of aanmerkingen over gemaakt.

 

5.      Financieel verslag van de penningmeester Aart de Haan. Aart geeft uitleg over de financiën van het afgelopen jaar en de begroting voor het volgend jaar. Ook dit jaar zijn we er weer een beetje op achteruit gegaan. Het ledenaantal is ook in het afgelopen jaar er niet op vooruit gegaan. We verwachten geen grote verhogingen van de vaste lasten. We hebben 3 maal het atelier verhuurd voor totaal 150,-. euro.  Met de workshops hebben we 100,-. euro opgehaald. Al met al geen grote bedragen.

         

Voor het komende jaar hebben we hoop om enkele subsidies binnen te halen. De cultuurscout van Feijenoord heeft ons waardevolle tips gegeven. De diverse formulieren hiervoor moeten hiervoor nog ingevuld worden. Hij zal ons hierin begeleiden.

 

6.      De begroting  voor 2015 is vastgesteld en goedgekeurd door de vergadering.

 

7.     De kascontrole:

Albert Taco Molenaar heeft de controle van 2013 nog in februari 2014 uitgevoerd en hier verslag van gedaan. Naar tevredenheid en met dank.

Voor 2014 is deze gedaan door Kees van Ree. Taco Molenaar heeft zijn lidmaatschap opgezegd en hierdoor is hij niet bij de kascontrole aanwezig geweest.

Kees heeft geen onregelmatigheden gevonden en zijn goedkeuring gegeven.

 

8.      Harry Elgerhuizen en Kees van Ree hebben zich opgegeven voor de volgende kascontrole. Dank hiervoor.

 

9.     De contributie zal dit jaar  niet worden verhoogd. Het blijft zoals vorig jaar is afgesproken. Deze komt  op € 200,-. per jaar en is per jaar (€ 200,-.) per half jaar (2x € 100,-.) en per kwartaal (4x € 50,-.) te betalen. Bij betaling van het jaarbedrag vóór 31 januari wordt een korting gegeven van € 15,-. en betaal je dus € 185,-. Ook zijn er geen verhogingen afgesproken voor de koffie /thee /dranken /versnaperingen.

2/3

 

10.   De communicatie  is het afgelopen jaar verbeterd. Bijna alles gaat per e-mail. Belangrijke stukken zoals de uitnodiging en notulen, e.d. worden per post verstuurd aan die leden die geen E-mail hebben. Cor van Beelen merkte op dat er nog wel wat meer per mail met Hélène gecommuniceerd kan worden. Het bestuur zal, als daar aanleiding toe is, dit zeker doen.

Harry Elgerhuizen merkte op dat als er meer leden naar b.v. de nieuwjaarsreceptie komen, er ook wat meer van gedachten gewisseld kan worden.

 

11.  Samenstelling van het bestuur. Er zijn dit jaar geen wijzigingen. Het gehele bestuur stelt zich   weer beschikbaar voor de posities die zij het afgelopen jaar hebben bekleed. De vergadering gaat akkoord.

Aart de Haan heeft wel aangegeven dat hij op termijn wil stoppen en vraagt of zich een kandidaat voor het penningmeesterschap wil melden. Aart wil de aspirant penningmeester dan goed begeleiden voor hij het stokje overdraagt.

Het bestuur bestaat dus uit: Henk J. Schouten, voorzitter; Lizetta Scholte-Kloos, vicevoorzitter; Aart de Haan, penningmeester; Cobie Riksten, secretaris en Henk Brummelink, bestuurslid.

 

12.   Begeleiding, modellen en roosters: Veel verandert er niet. Wel is de begeleiding van Jonathan in tweeën gesplitst. Hij komt nu 1 uur op de maandagavond en 1 uur op de woensdag, eens in de twee weken.

Als we subsidie krijgen, zullen we bekijken of we de begeleiding uit kunnen breiden.

Verder is het schema bekend bij iedereen. Deze is ook in het atelier opgehangen.

 

13.   Exposities: We zijn uitgenodigd door zorgcentrum Sonneburgh aan de Groene Kruisweg om   daar te exposeren. Dit is van 7 mei tot 6 juli.  Wel hangt ons werk er voor eigen risico. En er mogen geen aanstootgevende schilderijen worden geëxposeerd. Nadere info over het inleveren van de werken volgt nog.

 

14.   Rondvraag.

Joris Valster: Joris zou wel graag op donderdag langer in het atelier willen blijven. Dat is mogelijk als de sleutelhouder ook langer blijft. Eventueel samen met meerdere leden.

Alida Werter wil weten hoeveel leden we nu precies hebben. Dat zijn er 32.

Marion Ronge vraagt wie verantwoordelijk is voor het schoonmaken van het toilet. Wij allemaal. In de praktijk wordt het incidenteel schoongehouden.

Harry Elgerhuizen oppert het idee om volgend jaar de vergadering op zaterdag te houden. Daar is niemand voor.

 

15.   De voorzitter beëindigd de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.

 

Cobie Riksten,

Secretaris

 

 

 

3/3