Geschiedenis

Hier komt de geschiedenis vanaf 1948

Draaiboek jubileumproject Schilder en tekenclub Rotterdam.

 

De Schilder- en tekenclub Rotterdam viert dit jaar haar 70 jarig bestaan. Ter illustratie een kleine lezing uit een verslag van 30 jaar geleden toen de club dus 40 jaar bestond.

 

Op 10 maart  1948 werd op initiatief van de heer Jac.H.Kleijngeld een verzoek aan de uitgeverij "Arti" te Alkmaar gedaan een oproep te plaatsen in haar orgaan "Met Palet en Tekenstift" voor belangstellenden in de schilderkunst. Hierop hebben zich vijf amateurs gemeld, ,waarop bij de heer Kleijngeld thuis een club werd opgericht, welke de naam "Rotterdamse Arti-vrienden" kreeg.

Gestadig groeide het aantal leden, zodat tot maandelijkse bijeenkomsten om beurten bij de leden werd besloten. De inmiddels ontstane reglementen en statuten werden aan de aspirant-leden uitgereikt. De contributie bedroeg één gulden per maand en er was inmiddels een bestuur van 2 personen.

Even na de 2e Wereldoorlog viel het niet mee om een geschikte ruimte te krijgen om als atelier in te richten, zodat de zondagmorgen bij uitstek geschikt bevonden werd om buiten te schilderen. Veelal was dat buiten Rotterdam, zoals Hillegersberg, Terbregge en Overschie. Gebieden die nu wél tot Rotterdam behoren. Oud-leden hebben dit een prettige tijd gevonden.

Op een van deze zwerftochten kwam men Dook Everse tegen, wiens naam al spoedig onlosmakelijk met die van de club verbonden werd. Dook Everse werd artistiek begeleider en zijn vrouw beheerde de financiën. In die tijd werd de naam van de club gewijzigd in: "Amateur Schilder- ­en Tekenclub ROTTERDAM". De eerste tentoonstelling werd gehouden met Kerstmis  1950 in het gebouw van de Rotterdamse Gemeenschap,  een niet meer bestaand cultureel centrum van de gemeente Rotterdam. Zo kwam het 1e lustrum in zicht, welk met een feestelijk samenzijn werd herdacht. Na in diverse onderkomens gewerkt te hebben, kwam de club uiteindelijk in de gelegenheid om in een voormalig schoolgebouw aan de Oranjeboom­straat  (eigendom van de dienst gemeentelijke kunstgebouwen) een eigen atelier in te richten, waar wij tot op heden met volle tevredenheid onze artistieke liefhebberij kunnen uitoefenen. Dit gebeurt op verschillende dagen en avonden onder begeleiding van Rotterdamse kunstschilders en volgens een door hen en in overleg met het bestuur en overige leden samengesteld rooster, waarbij diverse technieken en onderwerpen aan de orde komen. Men is echter geenszins gedwongen volgens dit rooster te werken. De mate van vrijheid in materiaalkeuze en onderwerpen is zeer groot, waardoor de clubavonden het gehele jaar door gehouden kunnen worden, ook in de vakantieperiodes. Naast deze clubavonden worden ook avonden georganiseerd voor werkbespreking door een deskundige van buiten de club en verder ook filmavonden etc. Ook wordt jaarlijks een expositie met open huis georganiseerd waardoor vaak bij bezoekers interesse voor de schilderkunst wordt gewekt wat dan weer kan resulteren tot aanmelding van nieuwe leden. Tot zover het verslag bij het 40 jarig bestaan in 1988.

Dan nu het heden. Zoals gemeld vieren we dit jaar het 70 jarig bestaan. De club is inmiddels een bekend fenomeen in de regio. Helaas is het aantal leden door natuurlijk verloop en ook de financiële verminderde situatie van 60 leden in 1988 tot nu ca. 35 leden terug gegaan. Gelukkig hebben we van de gemeente een structurele subsidie voor de exploitatie ontvangen waardoor het voortbestaan van de club voorlopig is gewaarborgd. Naast de normale activiteiten bij de club organiseren we regelmatig workshops modeltekenen waarbij we ook de buurt- en wijkbewoners uitnodigen.