Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) 2014 van de Schilder- en tekenclub Rotterdam van 17 december 2013 gehouden in het atelier.

Aanwezig op de vergadering:

Bestuur: Henk J. Schouten (vz), Aart de Haan, Lizetta Scholte-Kloos, Cobie Riksten (n), Henk Brummelink

Ere-leden: Cor van Beelen, Hélène van Beelen

Leden: Marion Ronge, Carla Kleinjan, August Tan, Kees van Ree, Joris Valster, Lourdes Pinto Fernandes, Leo Pijn, Sonja de Ligt, Alida Werter, Harry Elgershuizen, Dini van Stolts, Albert Taco Molenaar, Marinus Lourense, Wijnand Boers, Juanita Wesenhage, José Bricen, Margaritha Izquerdia Lopez, Cor Souverein, Hans Lemaire. Totaal 26 personen. 1 lid heeft niet getekend, wie?

De agenda is als volgt vast gesteld:

 1. Opening door de voorzitter, vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van de jaarvergadering ALV 5 maart 2013
 4. Jaarverslag van de Schilder- en Tekenclub 2013
 5. Financieel verslag 2013 door de penningmeester
 6. Begroting 2014
 7. Kascontrole 2013
 8. Benoeming kascontrolecommissie 2013
 9. Vaststellen contributie
 10. Communicatie
 11. Samenstelling bestuur
 12. Begeleiding, modellen, rooster
 13. Exposities
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

1/4

 1- De voorzitter Henk J. Schouten opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en legt uit waarom is gekozen om de ALV nu in het najaar te organiseren, dit in tegenstelling van vorige jaren waar de ALV gewoonlijk in februari of maart werd gehouden. Dit heeft te maken met de besluitvorming en de uitvoering daarvan. Het is handiger om nu de vergadering te houden zodat de besluiten per 1 januari van het volgende kalenderjaar in kunnen gaan en niet per terugwerkende kracht hoeven te worden behandeld.

2- Mededelingen: 

Marga Weij heeft opgezegd. Ze vond geen voldoening in het schilderen.

Er ligt een expositie aanvraag,  maar er is nog niks concreet.

3- De voorzitter neemt de notulen van de ALV 5 maart 2013 door en vraagt of er nog op of aanmerkingen zijn. Taco heeft de opmerking dat zijn naam voluit geschreven moet worden, Albert Taco Molenaar. Verder geen reacties. De notulen van 2013 worden goedgekeurd.

4-De voorzitter leest het jaarverslag voor. Joris Valster loopt al op de zaken vooruit betreffende de donderdag. Hier komen we later in de vergadering uitgebreid op terug.

5- Financieel verslag van de penningmeester Aart de Haan.  Aart geeft  uitleg  over de financiën van het afgelopen jaar  en de begroting voor het volgend jaar.  Ondanks de inspanningen van het bestuur en  leden zijn we er ook in 2013 weer op achteruit gegaan. Het ledenaantal was ook in het afgelopen jaar niet voldoende om de lading te dekken. Er waren weer minder leden dan vorig jaar. De begroting liet een tekort van 600 euro zien en dat is een uiteindelijk een tekort van 400 euro geworden. Dit dankzij een aantal activiteiten die normaal gezien niet  op de agenda staan.  Zoals workshops geven in het Hulskampgebouw tijdens de Havendagen. Dat leverde 200 euro op. Na aftrek van kosten is er 150 euro naar de bankrekening gegaan.

We hebben enkele modelteken workshops gegeven voor groepen van buitenaf. Dat leverde 450 euro op.  Na aftrek van kosten is er 400 euro gestort op de bankrekening.

6-  De begroting  voor 2014 is vastgesteld en goedgekeurd door de vergadering.

7-  De kascontrole: Albert Taco Molenaar  heeft de controle uitgevoerd en hier verslag van gedaan. Naar tevredenheid en met dank.

8-  Albert Taco Molenaar  en Kees van Ree hebben zich opgegeven voor de volgende kascontrole. Dank hiervoor.

9- De contributie zal dit jaar worden verhoogd. Voorstel:  Deze komt nu op € 200 per jaar en is per jaar (€ 200,-.) per half jaar (2x € 100,-.) en per kwartaal (4x € 50,-.) te betalen. Bij betaling van het jaarbedrag vóór 31 januari wordt een korting gegeven van € 15,-. en betaal je dus € 185,-.

Na enige discussie wordt het voorstel aangenomen door de vergadering.

Ook zal de thee, koffie en koek iets duurder worden.

2/4

10- Het onderwerp communicatie brengt nogal wat discussie op gang.  Zowel enkele leden als bestuursleden hebben punten waarover gesproken wordt.

Er zijn nog mensen die geen email hebben en men vindt dat deze leden per post op de hoogte gehouden moeten worden. Nieuwsbrieven  en ook bescheiden voor een vergadering moeten hun per post toegestuurd worden.  Het zou om  4 leden gaan. Het bestuur neemt daar notitie van.

Het bestuur vindt nog steeds dat de communicatie met Hélène van Beelen erg moeizaam is. Met name de expositie zij in eigen beheer heeft georganiseerd in de Oranjehof. Jammer dat zij niet met het bestuur hier over heeft gesproken. Wellicht had dit veel ergernis en onbegrip bespaard.

11- Samenstelling van het bestuur. Er zijn dit jaar geen wijzigingen. Het gehele bestuur stelt zich weer beschikbaar voor de posities die zij het afgelopen jaar hebben bekleed. De vergadering gaat akkoord.

Het bestuur bestaat dus uit: Henk J. Schouten, voorzitter; Lizetta Scholte-Kloos, vicevoorzitter; Aart de Haan, penningmeester; Cobie Riksten, secretaris en Henk Brummelink, bestuurslid.

12-Begeleiding, modellen en roosters:

Het bestuur is tot de conclusie gekomen, dat als we nog als Schilder- en tekenclub Rotterdam willen blijven bestaan, we harde maatregelen moeten nemen. Het voorstel is derhalve om de begeleiding op donderdag te stoppen. Dit levert ons een flinke besparing op. Uiteraard levert dit een flinke discussie op, want de leden die altijd op donderdag komen zijn hier niet blij mee.  Alida Werter oppert om de begeleiding van maandag maar te schrappen, want in haar optiek zitten daar allemaal ervaren schilders, die zouden geen begeleiding nodig hebben. Daar zijn een aantal leden en ook het bestuur het niet mee eens. Ook op maandagavond zijn er mensen die de hulp van Jonathan hard nodig hebben.

Uiteindelijk wordt er afgesproken dat Hélène van Beelen zal kijken of het misschien mogelijk is om de dinsdaggroep naar de donderdag te halen of een combinatie te maken. Zij gaat dit onderzoeken. De maand januari zal zij nog op dinsdag en donderdag begeleiden om dan met de leden te bespreken wat zij willen.

Maar vast staat dat zowel Jonathan Adelmund als Hélène van Beelen maar één keer per 14 dagen zullen begeleiden.

13- Er staan nog geen exposities op de agenda voor 2014.

15- Rondvraag.

Joris Valster vindt het geen probleem om op donderdag zonder begeleiding te werken.

Cor van Beelen vraagt zich af of het wel handig is om de groepen van de dinsdag en donderdag samen  te voegen. Zal dat niet te veel zijn?

Helaas zal er een keuze gemaakt moeten worden. We verkeren financieel in zwaar weer.

Tevens bedankt Cor van Beelen het bestuur voor haar inzet, maar vindt dat de communicatie wel beter moet.

3/4

Cor Souverein heeft  moeite met de nieuwe situatie en spreekt dit uit. Hij is bang dat het veel leden zal kosten.

August Tan:  Spreekt zijn waardering uit naar het bestuur.

Alida Werter: Kastjes op de gang.  Alida  vindt dat er namen op die kastjes moeten en dat de boel opgeschoond moet worden.  Het bestuur neemt hier notitie van.

Ook vindt ze de thee te duur. Maar het bestuur legt uit dat dat ten goede komt aan de clubkas.

Leo Pijn: Hoopt oprecht dat de Schilder- en tekenclub blijft bestaan en roept de aanwezige leden op om  meer actief mee te doen  als er iets georganiseerd wordt. Leo biedt ook aan om bij evenementen wafels te bakken om zo de clubkas te spekken.

Het bestuur neemt hier zeker notitie van.

Harry  Elgershuizen: Is een tekening kwijt, die aan de muur hing. Hij vraagt of de gene die deze tekening daar weg heeft gehaald, deze terug wil hangen. Harry vind de prijzen van de consumpties o.k.

Hélène van Beelen:  Vraagt of het goed is om in januari nog op de donderdag te begeleiden.  Dit is al in de besluitvorming opgenomen.

16- De voorzitter beëindigd de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst.

Cobie Riksten, secretaris 

4/4

Maak jouw eigen website met JouwWeb