Nieuwsbrief (extra) december 2013

 

Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen en houden van wetenswaardigheden en mededelingen over en van de Schilder- en Tekenclub “Rotterdam”

 

Deze extra nieuwsbrief staat grotendeels in het teken van de Algemene ledenvergadering (ALV) gehouden 17 december 2013. De opkomst was overweldigend. De ALV werd bijgewoond door maar liefst 27 personen, inclusief het bestuur. De volledige notulen moeten nog worden uitgewerkt maar de afspraken en beslissingen die zijn genomen delen we hierbij mede omdat een aantal hiervan al op 1 januari 2014 van kracht worden.

 

Tijdens de vergadering is duidelijk geworden dat de club een financieel probleem heeft d.w.z. dat de uitgaven de inkomsten ruim overtreffen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het lage aantal leden. Om het voortbestaan van club veilig te stellen moesten dus maatregelen genomen worden.

Dat gaan we doen door de contributie te verhogen en kosten van de begeleiding te reduceren.

 

1-     De contributie wordt verhoogd met € 25,-. tot € 200,-. per jaar. Bij betaling van de jaarcontributie voor 31 januari 2014 wordt een korting gegeven van € 15,-. Zodat het totale bedrag dan komt op € 185,-. De vervaldatum is de overschrijvingsdatum op het bankafschrift. Het is ook mogelijk om de contributie per half jaar te betalen, maar dat wordt dan € 100,-. Tevens wordt het mogelijk om een half jaar lid te zijn tegen dit zelfde bedrag. Dit op verzoek van leden die b.v. tijdens de zomermaanden op de camping verblijven en geen gebruik maken van het atelier.

 

2-     We stoppen in principe met de financiering van de begeleiding op donderdagmorgen. Dat wil zeggen dat 23 begeleidingen vervallen. De aanwezige leden en de begeleiding hebben aangegeven om de begeleiding van de dinsdagmiddag en donderdagmorgen te bezien en de mogelijkheden te onderzoeken voor samenwerking of verschuivingen tussen de groepen. Afgesproken is in elk geval dat beide begeleiders, onder voorbehoud van de roosters, ieder 23 dagen zullen begeleiden. De begeleiding van de donderdagmorgen heeft aangegeven om in januari 2014 nog 2 maal te willen begeleiden en de situatie daarna te evolueren. Het bestuur heeft daarmee ingestemd.

 

3-     Nog steeds hebben een aantal leden geen E-mail en komen soms ook niet in het atelier waardoor zij niet op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de club. Het bestuur zal zorgdragen dat deze leden alsnog per post de nieuwsbrief en andere correspondentie zal worden toegestuurd, te beginnen met deze nieuwsbrief.

 

In deze laatste nieuwsbrief van 2013 sluiten we het jaar af met de wens op een prettig, kunstzinnig en gezond nieuwjaar. Na de jaarwisseling gaan we dat ook nog persoonlijk doen tijdens de traditionele

nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari 2014

Iedereen is welkom vanaf 19.30uur in het atelier. Voor de versiering van het atelier en de verzorging van de hartigheden en de drankjes zijn vrijwilligers welkom om te helpen.

 

Tenslotte nog de gegevens om de contributie over te maken: Maak het voor u van toepassing zijnde bedrag over op ING Bankrekeningnummer: NL26INGB0003743752 t.n.v Schilder- en tekenclub Rotterdam te Rotterdam, met vermelding van: lidmaatschapsbijdrage (periode)