Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering (ALV) 2013 op

Dinsdag 17 december 2013 om 20.00uur

 in het atelier, Oranjeboomstraat 109, 3071 SC Rotterdam

 

De agenda is als volgt:

 

 1. Opening door de voorzitter, vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 5 maart 2013
 4. Jaarverslag STCR 2013
 5. Financieel verslag 2013 door de penningmeester
 6. Begroting 2014
 7. Kascontrole 2013
 8. Benoeming kascontrolecommissie 2014
 9. Vaststellen contributie
 10. Communicatie
 11. Samenstelling bestuur
 12. Begeleiding, modellen, rooster
 13. Exposities
 14. Rondvraag
 15. Sluiting 

 

 

 

 

 

www.schilder-en-tekenclub-rotterdam.jouwweb.nl