Notulen van de algemene leden vergadering (ALV) op 6 maart 2012 in het atelier.


Aanwezige bestuursleden:  Henk Schouten, Aart de Haan,  Lizetta Scholte-Kloos, Cobie Riksten.

 

Afwezig wegens ziekte: Ada van de Weg.


Aanwezige leden:  Henk Brummelink, Harry Elgerhuizen, Wijnand Boers, Hans Lemaire.


De agenda is als volgt vast gesteld:


1-     Opening door de voorzitter, vaststellen van de agenda

2-     Mededelingen en ingekomen stukken

3-     Notulen van de jaarvergadering 2011

4-     Jaarverslag van de Schilder- en tekenclub 2011

5-     Financieel verslag 2011 door de penningmeester

-      kascontrole 2011

-        begroting 2012

-        vaststellen contributie,

-        voorstel “vrienden van de schildersclub”

-        benoeming kascontrolecommissie 2012

6-     Communicatie

7-     Samenstelling bestuur

8-     Begeleiding, modellen, rooster

9-     Exposities

10-  Rondvraag

11-  Sluiting

 

1- De voorzitter Henk Schouten opent de vergadering  en heet iedereen van harte welkom.

 

2- Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken van belang.

 

3- Er wordt vastgesteld dat de notulen en agenda deze keer erg laat zijn verstuurd , wat een reden zou kunnen zijn van de lage opkomst.

Echter is door de voorzitter bij de aankondiging van de workshop modeltekenen op 13 februari , meegedeeld dat de AVL  gehouden zou worden op 6 maart en geadviseerd deze avond vrij te houden. De betreffende mail is op 7 februari gestuurd aan iedereen die een email adres heeft.

 

De voorzitter loopt de notulen van de alv van 2011 door en vraagt of er opmerkingen zijn. Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.

 

Tussendoor wordt er gesuggereerd om oud leden aan te schrijven en hen te interesseren weer lid te worden van onze club. Een goed idee. Hier zal gevolg aan gegeven worden.

 

4-De voorzitter leest het jaarverslag 2011 voor . Hans Lemaire vraagt waarom er leden van de dinsdag hebben opgezegd. Hèléne heeft besloten geen begeleiding meer op de dinsdagavond te geven. Hierdoor vonden deze leden het niet meer interessant om nog lid te zijn van onze club.

 

5- Financieel verslag van de penningmeester Aart de Haan.  Aart geeft  uitleg  over de financiën van het afgelopen jaar  en de begroting voor het volgend jaar. Deze ziet er niet rooskleurig uit ondanks de maatregelen die al zijn getroffen met een bezuiniging op de begeleiding van de dinsdag en donderdag. We zullen ook het komende jaar weer verder interen op ons spaarsaldo.

Er  wordt voorgesteld de contributie te verhogen van € 165,00 naar €175,00. Dit wordt door de vergadering goedgekeurd.

Er komt een mogelijkheid om de contributie in twee keer te betalen. Dit voor de mensen die de

 € 175,00 te veel vinden om te betalen, zo aan het begin van het jaar.

We hebben vorig jaar geld terug gekregen  van de Eneco. Daar zijn vragen over gesteld. Aart geeft uitleg dat er  in 2010 iets minder is gestookt dan het voorgaande jaar. Maar in 2011 hebben we een koude winter gehad en daarom is er in 2011 geen geld terug gekomen van de Eneco.

De kascontrole : Henk Brummelink heeft de controle uitgevoerd en hier verslag van gedaan. Naar tevredenheid.  Harry Elgershuizen  heeft zich opgegeven voor de volgende kascontrole . Dank hiervoor.

Er is een voorstel ingediend om de Vriend te worden van de Schilder en Tekenclub. Men doneert dan  10 euro en krijgt hiervoor een mini schilderijtje. Alle leden kunnen zelf van die minischilderijtjes gaan maken en aan familie en vrienden vragen Vriend te worden.  Aan het eind van het jaar willen we dan een Vriendendag gaan houden. Hoe dat ingevuld wordt, moet nog over gesproken worden.

Met deze Aktie kunnen we wat extra inkomsten genereren.

Daarnaast  moeten we blijven proberen leden te winnen. Dit is dé mogelijkheid om de club draaiende te houden.

We willen apart vermelden dat Wim Bartels 200 Euro heeft gedoneerd. Hij komt niet meer naar de club maar steunt ons wel. Alle eer voor hem.  Henk Schouten zal hem hiervoor een bedankkaart sturen.

Lizetta stelt voor om naar Van Beek te gaan voor sponsoring en dan aan te geven dat we nu een website hebben waar we  hen kunnen vermelden.

Ook gaan we de mogelijkheid nog eens onderzoeken of we subsidie bij de gemeente aan kunnen vragen.

En nog maar eens de mogelijkheid onderzoeken of we  via de media wat aandacht kunnen krijgen.

B.v. Radio Rijnmond of Man bijt hond. Lizetta gaat proberen contact op te nemen met Radio Rijnmond.

 

6- Communicatie:  De website  van de club begint zijn vaste vorm aan te nemen.  Henk is  druk  doende om de website er optimaal uit te laten zien en deze actueel te houden.

http://schilder-en-tekenclub-rotterdam.jouwweb.nl/

Sinds vorig jaar maken we de clubkrant Het Medium niet meer. We hebben geen enthousiaste clubleden die copy  aanbrengen en we hebben geen sponsors meer die het noodzakelijk maken het krantje regelmatig uit te brengen. We maken nu op gezette tijden een  nieuwsbrief die per email wordt rond gestuurd en er worden  enkele exemplaren op de bar in ons atelier  gelegd. Zo blijft iedereen op de hoogte van het reilen en zeilen van de club.

 

7- Doordat Ada van de Weg wegens een ernstige ziekte voorlopig niet meer op de club zal komen en daardoor ook haar bestuursfunctie niet kan vervullen, hebben we de vergadering gevraagd of er kandidaten zijn voor  bestuurslid. Wat niet wegneemt dat Ada bestuurslid blijft.

Henk Brummelink heeft zich kandidaat gesteld is meteen met meerderheid van stemmen aangenomen. We heten Henk dan ook bij deze van harte welkom en hopen dat hij met plezier zijn steentje zal bijdragen aan de club. Het bestuur is verder ongewijzigd en bestaat nu uit:

Henk J. Schouten, voorzitter

Lizetta Scholte-Kloos, vice voorzitter

Aart de Haan, penningmeester

Cobie Riksten, secretaris

Henk Brummelink, bestuurslid a.i. ter vervanging van Ada van de Weg

 

8- Over de begeleiding zijn geen op of aanmerkingen. Om de 2 maanden is er op de maandagavond een model.  Dat kan een gekleed of een naakt model zijn. Over het rooster zijn er  ook geen opmerkingen.

9- Exposities:  Jonathan heeft momenteel een expositie in het Klooster. We  wensen hem hier heel veel succes mee.

Bij Van Wanten op Katendrecht  mogen we allemaal om de beurt een paar maanden exposeren.

Cobie Riksten was als eerste, daarna Rinus Lourense en nu hangt er werk van Lizetta Scholte.

Leo Pijn had folders achter geladen over een kunstmarkt / expositie in IJsselmonde, maar bij navraag blijkt dat alleen inwoners van IJsselmonde zelf mee kunnen doen aan dit evenement.

 

10- Harry wil folders meenemen om nog eens in de bibliotheek te leggen.

Er wordt gevraagd of de kachels niet eens een onderhoudsbeurt moeten hebben. Dit is inderdaad een goed idee. We kunnen bij Van Wanten op Katendrecht eens vragen of zij een onderhoudsmonteur kunnen leveren voor niet te veel geld.

Roken: Er is een klacht gekomen over roken tijdens de modelavond. Er zal op toe worden gezien dat er binnen niet gerookt wordt.

 

11- Niets meer aan de orde zijnde beëindigd de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst. Hierna is er nog tijd voor een verfrissing en een praatje.

Maak jouw eigen website met JouwWeb